bip
baner

szukaj na stronie


2006-07-10 18:50:58

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU


REGULAMIN ZAMÓWIEń PUBLICZNYCH


Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami);
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó?n. zm.);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

§ 1

  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)     ustawie - oznacza to ustawę Prawo zamówień publicznych;

2)     zamawiającym - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;

3)     kierowniku jednostki - oznacza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu;

4)     komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, referat lub samodzielne stanowisko;

5)     kierowniku komórki organizacyjnej - oznacza to kierownika działu, referatu lub pracownika samodzielnego stanowiska;

6)     rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

§ 2 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania  o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3. Zamówienie udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

5.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej.

6.Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim.

§ 3

1. Organizacją procesu zamówień publicznych zajmują się:

1)     kierownik jednostki;

2)     główna księgowa;

3)     radca prawny;

4)     kierownicy komórek organizacyjnych;

5)     komisja przetargowa;

6)     biegli, powoływani w przypadku przygotowania postępowania lub oceny ofert, wymagających wiadomości specjalnych.

2. Komisja przetargowa działa w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin pracy komisji przetargowej (załącznik A-1).

§ 4

1. Do obowiązków głównej księgowej należy:

a)     zabezpieczenie kwot określonych we wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz zleceniu;

b)     zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

c)     zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań;

d)     przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zobowiązań z właściwych środków;

e)     przyjmowanie i zwrot wadium;

f)      przyjmowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

g)     pozostałe rozliczenia finansowe wynikające z realizacji zamówienia.

§ 5

1. Do obowiązków radcy prawnego należy:

a)     akceptowanie umów w sprawie o zamówienie publiczne;

b)     obsługa prawna postępowań odwoławczych (odwołań, skarg sądowych);

c)     opiniowanie pod względem prawnym zasadności zmian postanowień w zawartych umowach oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy;

d)     w przypadkach szczególnych, opiniowanie i akceptacja dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

§ 6

1. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1)     sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych w zakresie działania komórki organizacyjnej;

2)     sprawdzenie merytoryczne opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu;

3)     określenie kryteriów oceny ofert;

4)     wszczęcie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;

5)     udzielanie wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia;

6)     przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego;

7)     na etapie postępowania - uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;

8)     na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:

a)     nadzorowanie realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku robót budowlanych dodatkowo - stała współpraca z inspektorem nadzoru (jeśli zostaje powołany);

b)     inicjowanie zmian postanowień umów lub odstąpienie od umowy w  okolicznościach wskazanych w ustawie;

c)     odbiór przedmiotu zamówienia;

9)     w zakresie rękojmi lub gwarancji:

a)     egzekwowanie uprawnień zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania zamówienia;

b)      inicjowanie we właściwym terminie zwrotu całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wadium;

10)  udział w procedurze odwoławczej;

11)  prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w zakresie działania komórki organizacyjnej.

§ 7

1.     Do obowiązków wyznaczonych pracowników komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania należy w szczególności:

1)     opisanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy;

2)     ustalenie wartości zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy;

3)     opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy.

§ 8

1.    Do obowiązków wyznaczonych przez Dyrektora pracowników należy w szczególności:

1)     sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych na podstawie planu komórek organizacyjnych;

2)     prowadzenie rejestrów zamówień publicznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ( wg wzoru A-3);

3)     prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych;

4)     uczestnictwo w pracach komisji przetargowej poprzez pełnienie funkcji sekretarza;

5)     prowadzenie dokumentacji postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)     publikacja dokumentacji odpowiednio na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy;

7)     dokumentowanie publikacji ogłoszeń poprzez wydruk ogłoszeń oraz notatki służbowe potwierdzające okres publikacji;

8)     sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w poszczególnych komórkach organizacyjnych i zbiorczego dla całego Urzędu.

§ 9

1. Planowanie zamówień w roku budżetowym na dostawy, usługi i roboty budowlane należy do obowiązków kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych.

2.Sporządzenia planów zamówień publicznych dokonuje się w oparciu o identyfikację potrzeb uwzględnionych w planie finansowym.

3. W planie zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego wartości i terminu realizacji.

§ 10

1. Udzielanie zamówień publicznych dopuszczalne jest jedynie w granicach wydatków ujętych w planach finansowych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz terminowo.

§ 11

1. Udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro odbywa się z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Udzielanie zamówień o których mowa w pkt. 1 nie może prowadzić do podziału zamówienia na części w celu spowodowania obejścia przepisów ustawy dotyczących obowiązku jej stosowania powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Realizacją zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro zajmuje się kierownik komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy.

4. Podstawą wszczęcia postępowania jest prawidłowy i kompletny wniosek o wszczęcie postępowania (załącznik A-2) wraz z wymaganymi załącznikami. Integralną częścią wniosku jest projekt umowy zaakceptowany przez radcę prawnego.

5. Przed zatwierdzeniem wniosku przez kierownika jednostki, główny księgowy potwierdza zabezpieczenie środków finansowych, wniosek musi być zaakceptowany przez wyznaczonego Zastępcę Dyrektora Urzędu.

§ 12

1. Przyjmowanie ofert od wykonawców odbywa się w kancelarii jednostki.

2. Przyjmowanie ofert odbywa się według następujących zasad:

1)     dochowania szczególnej staranności przy rejestrowaniu ofert;

2)     opatrzenie każdej oferty pieczęcią wpływu z datą, dokładną godziną i minutą wpływu oraz liczbą porządkową oferty w danym postępowaniu.

1. Wszystkie oferty zarejestrowane w elektronicznym dzienniku korespondencji przychodzącej przekazywane są przewodniczącemu komisji niezwłocznie po upływie terminu ich składania.

2. Za nienaruszalność ofert do czasu ich przekazania odpowiada pracownik kancelarii rejestrujący ofertę.

§ 13

1. W postępowaniach o wartości powyżej 30.000 euro wybór najkorzystniejszej oferty następuje w oparciu o wyniki prac komisji przetargowej.

2. Dokumentacja z postępowania podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.

§ 14

1. Ustanawia się następujące zasady przy konstruowaniu umów o zamówienia publiczne:

1) określona w umowie płatność nie może nastąpić pó?niej niż 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury wraz z załącznikami określonymi w umowie; zasada ta nie ma zastosowania do umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych oraz umów polegających na dostarczaniu towarów i usług finansowanych w całości lub części ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych;

2) projekt umowy musi zabezpieczać interesy zamawiającego poprzez zastrzeżenie prawa do kar umownych;

2. Umowy należy sporządzać w co najmniej trzech egzemplarzach:

a) co najmniej 1 egzemplarz dla wykonawcy;

b)  2 egzemplarze dla zamawiającego, z których jeden dołączany będzie do dokumentacji postępowania, a drugi przekazywany głównej księgowej.

§ 15

1. Na umowach oraz rachunkach i fakturach należy zamieszczać informacje o sposobie wyboru wykonawcy.

<>

 

Załączniki drukuj

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wstępna oferta szkoleniowa.doc Wstępna oferta szkoleniowa 2014-06-18 08:49:18 Morze Magdalena
załącznik 2014 Zarz. 15 zał. 1 - Regulamin zamówień publicznych PUP.pdf Regulamin zamówień publicznych PUP w Poznaniu 2014-06-18 08:48:51 Morze Magdalena
załącznik 2014 Zarz. 15 zał. 2 - Regulamin dokonywania wydatków o wartości do 30 000 euro.pdf Regulamin realizacji wydatków o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro 2014-06-18 08:48:36 Morze Magdalena
załącznik 2014 Zarz. 15 zał. 3 - Zasady wyboru instytucji szkoleniowych.pdf Zasady wyboru instytucji szkoleniowych 2014-06-18 08:48:22 Morze Magdalena

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aldona Włódarczak
Data powstania: 10.07.2006 18:50
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2014 12:16
Liczba wyświetleń: 145220


bar
stopka